Epstein, Iris, Mavoy S. Bertram, Elisheva Lightstone, Thi Thanh Tuyen Pham, Lilia Quach, Jarinca Santos-Macias, and Karen Skardzius. 2020. “Feedback on Video Skill: A Concept Analysis”. INYI Journal 10 (1-2):5-14. https://doi.org/10.25071/1929-8471.20.